Lietuva (ne)subrendo šiaurietiškam modeliui ("lzinios.lt", 2014-03-01)

Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pri­ėmė tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čią re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo ne­tai­ky­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pros­ti­tu­tėms. Su pros­ti­tu­ci­jos au­ko­mis dir­ban­tys ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ti­ki­si, kad Sei­mas at­siž­velgs į šį siū­ly­mą. Ta­čiau kai ku­riems po­li­ti­kams ky­la klau­si­mas, ar mū­sų vi­suo­me­nė jau su­bren­du­si to­kiems po­ky­čiams.

 

EP nuo­mo­ne, veiks­min­giau­sia su pros­ti­tu­ci­ja ko­vo­ti pa­gal Šiau­rės ša­lių mo­de­lį. Jis nu­ma­to, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma sek­sua­li­nių pa­slau­gų pir­kė­jams, o ne pros­ti­tu­tėms. Pros­ti­tu­ci­ja yra ver­ti­na­ma kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas.

 

Kaip pa­žy­mi eks­per­tai, Lie­tu­vo­je pros­ti­tu­ci­jos prob­le­ma yra la­bai opi. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jams ir jų pir­kė­jams tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Ta­čiau toks reg­la­men­ta­vi­mas to­li gra­žu ne­to­bu­las – pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma ir nu­bau­džia­ma ne­pa­ly­gin­ti dau­giau nei be­si­nau­do­jan­čių­jų jų pa­slau­go­mis.

 

Da­vė re­zul­ta­tų Švedijoje

 

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys pros­ti­tu­ci­jos prob­le­mą ver­ti­na ir spren­džia skir­tin­gai. Pa­vyz­džiui, kai kur ma­no­ma, kad pros­ti­tu­ci­ja yra tik vie­na iš dar­bo for­mų, o ge­riau­siai ja už­sii­man­čias mo­te­ris ga­li­ma ap­sau­go­ti pa­ge­ri­nant jų „dar­bo są­ly­gas“ ir pa­ver­tus pros­ti­tu­ci­ją „sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo“ pro­fe­si­ja. Pa­gal šį re­gu­lia­vi­mo mo­de­lį pros­ti­tu­ci­ja bei su­si­ju­si veik­la yra tei­sė­ta ir re­gu­liuo­ja­ma, o mo­te­rys ga­li lais­vai sam­dy­ti va­dy­bi­nin­kus, ku­rie taip pat ži­no­mi kaip są­va­dau­to­jai. Są­va­da­vi­mas yra tei­sė­tas Ny­der­lan­duo­se, Vo­kie­ti­jo­je, Aus­tri­jo­je ir Da­ni­jo­je. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir Ai­ri­jo­je nu­ma­ty­ta vi­siš­ka ar­ba da­li­nė pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ar­ba to­kia at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta už tam ti­krą to­kių as­me­nų veik­lą, pa­vyz­džiui, siū­ly­mą­si.

 

Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je ir ES ne­prik­lau­san­čio­je Nor­ve­gi­jo­je spren­džiant pros­ti­tu­ci­jos prob­le­mą tai­ko­mas va­di­na­ma­sis Šiau­rės ša­lių mo­de­lis. Ten pros­ti­tu­ci­ja ver­ti­na­ma kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas ir smur­to prieš mo­te­ris at­mai­na. Pa­vyz­džiui, Šve­di­jo­je nuo 1999 me­tų pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­tys as­me­nys nė­ra bau­džia­mi, bet šių pa­slau­gų pir­ki­mas – kri­mi­na­li­zuo­tas. Ki­taip ta­riant, nu­si­kal­ti­mą da­ro per­kan­ty­sis sek­sua­li­nes pa­slau­gas, o ne tas, ku­ris jas tei­kia.

 

To­kia tvar­ka da­vė re­zul­ta­tų. Nu­ro­do­ma, kad da­bar Šve­di­jo­je pros­ti­tu­ci­ja už­sii­ma ge­ro­kai ma­žiau žmo­nių nei kai­my­nė­je Da­ni­jo­je, kur sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas yra tei­sė­tas ir kur yra ma­žiau gy­ven­to­jų. Įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas tu­rė­jo įta­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės pa­si­kei­ti­mui. 1996 me­tais 45 proc. mo­te­rų ir 20 proc. vy­rų pri­ta­rė tam, kad sek­sua­li­nes pa­slau­gas per­kan­tiems vy­rams bū­tų nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. 2008 me­tais tam pri­ta­rė 79 proc. mo­te­rų ir 60 proc. vy­rų. Be to Šve­di­jos po­li­ci­ja tvir­ti­na, kad Šiau­rės ša­lių mo­de­lis tu­rė­jo at­gra­so­mą­jį po­vei­kį pre­ky­bai žmo­nė­mis sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo tiks­lais.

 

Ge­riau­sia galimybė

 

Lie­tu­vos "Ca­ri­to" pro­jek­to „Pa­gal­ba pros­ti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ koor­di­na­to­rės Kris­ti­nos Mi­ši­nie­nės tei­gi­mu, pros­ti­tu­ci­ja yra la­bai rim­ta prob­le­ma. „Iš ti­krų­jų tai kles­ti ša­lia mū­sų, mū­sų ma­žo­je ša­ly­je“, - sa­kė ji.

 

To­kie so­cia­li­niai reiš­ki­niai kaip pros­ti­tu­ci­ja ne­tu­ri vie­nos prie­žas­ties. Pa­sak K.Mi­ši­nie­nės, skur­das, pa­klau­sa, ki­to­kio pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vi­mas stu­mia tam ti­kras pa­žei­džia­mas žmo­nių gru­pes į ri­zi­kos zo­ną. Žmo­nių iš­nau­do­ji­mas pros­ti­tu­ci­jai yra ly­di­mas ki­tų nu­si­kal­ti­mų. No­rint, kad vi­suo­me­nė bū­tų svei­kes­nė, at­vi­res­nė, to­le­ran­tiš­kes­nė, bū­ti­na iš es­mės spręs­ti šią prob­le­mą.

 

Mū­sų ša­ly­je nu­ma­tant reg­la­men­ta­vi­mą, pa­gal ku­rį bau­džia­mi tiek sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jai, tiek pir­kė­jai, at­ro­dė, jog tai ge­ra iš­ei­tis ko­vo­jant su pros­ti­tu­ci­ja ir ją ma­ži­nant. Ta­čiau, K.Mi­ši­nie­nės nuo­mo­ne, pra­kti­ko­je įsta­ty­mas yra la­bai pra­stai tai­ko­mas. Anot jos, per me­tus nu­bau­džia­ma ge­ro­kai dau­giau pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čių as­me­nų nei jų klien­tų. „Šian­dien link­tu­me į tai, kad tas įsta­ty­mas nė­ra efek­ty­vus. Ko ge­ro, jis ir vals­ty­bės lė­šų nau­do­ja tuš­čiai, taip pat ne­už­ker­ta ke­lio ko­rup­ci­jai ir tu­ri ma­žai įta­kos pros­ti­tu­ci­jos reiš­ki­nio ma­ži­ni­mui. Įsta­ty­mas, bau­džian­tis pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čius as­me­nis, bū­ti­nai tu­ri bū­ti ly­di­mas so­cia­li­nio pa­slau­gų vys­ty­mo tiems, kas no­rė­tų pa­si­trauk­ti iš pros­ti­tu­ci­jos. Be ke­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų frag­men­tiš­kos pa­gal­bos, vals­ty­bė nie­ko ne­ga­li pa­siū­ly­ti no­rin­tiems iš­trūk­ti iš šio liū­no“, - ap­gai­les­ta­vo ji.

 

K.Mi­ši­nie­nė ma­no, kad Šiau­rės ša­lių mo­de­lis – ge­riau­sia, ką šian­dien ga­li­ma pa­siū­ly­ti vi­suo­me­nei. Nors mums iki Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių vi­suo­me­nės iš­si­vys­ty­mo yra to­li, o žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai nė­ra ver­ti­na­mi kaip itin svar­būs. „Tas mo­de­lis kal­ba apie tai, kad ne­ga­li­me nau­do­ti ki­tų žmo­nių, no­rė­da­mi pa­ten­kin­ti sa­vo po­rei­kius. Ma­nau, la­bai svar­bu ir tai, jog šis mo­de­lis siun­čia ži­nu­tę įvai­riems vi­suo­me­nės sluoks­niams ir vi­siems gy­ven­to­jams, kad ne­ga­li­ma pirk­ti ki­to žmo­gaus“, - pa­brė­žė ji.

 

Pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma dau­giau nei klientų

 

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos val­dy­bos Eko­lo­gi­jos ir tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos sky­riaus lai­ki­no­jo vir­ši­nin­ko Mi­ros­la­vo Pa­žu­sins­kio tei­gi­mu, ver­ti­ma­sis pros­ti­tu­ci­ja ar nau­do­ji­ma­sis to­kio­mis pa­slau­go­mis už­trau­kia bau­dą nuo 300 iki 500 li­tų. Jei­gu su­lai­ko­mas to­kia nuo­bau­da jau baus­tas žmo­gus, jam ga­li bū­ti tai­ko­ma bau­da nuo 500 iki 1 tūkst. li­tų ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas iki 30 par­ų.

 

Pa­sak M.Pa­žu­sins­kio, pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma ge­ro­kai dau­giau ne­gu jų klien­tų. Jo va­do­vau­ja­mas sky­rius sau­sio mė­ne­sį su­lai­kė 23 pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čias mo­te­ris. Per šį lai­ką ne­su­lai­ky­tas nė vie­nas pros­ti­tu­čių pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tis as­muo. Esą la­bai su­nku įro­dy­ti sek­sua­li­nių pa­slau­gų pir­ki­mo fak­tą, nes jas tei­kian­čios mo­te­rys tei­gia, kad su jo­mis už­tik­ti vy­rai – jų vai­ki­nai. „Jos jo­kiais bū­dais ne­pa­sa­ko, kad tai yra žmo­gus, ku­ris su­mo­kė­jo už pa­slau­gą“, - aiš­ki­no M.Pa­žu­sins­kis. Su­lai­ky­ti pros­ti­tu­tes ge­ro­kai leng­viau – klien­tais ap­si­me­tu­siems par­ei­gū­nams pa­kan­ka su­si­tar­ti dėl ly­ti­nių san­ty­kių ir kai­nos, už­fik­suo­ti, kad mo­te­ris pa­pra­šo pi­ni­gų. „Pa­gal teis­mo pra­kti­ką to už­ten­ka, kad bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja“, - sa­kė par­ei­gū­nas.

 

M.Pa­žu­sins­kis ne­siė­mė ver­tin­ti, ar da­bar­ti­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra ge­ras, ar ne­rei­kė­tų jo keis­ti. Anot jo, tai – po­li­ti­kų rei­ka­las, o po­li­ci­ja tik vyk­do įsta­ty­mus.

 

Po­žiū­ris tu­ri keistis

 

Pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją tuo­me­tis par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka siū­lė pa­nai­kin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja ir nu­ma­ty­ti griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę są­va­dau­to­jams bei pre­kei­viams žmo­nė­mis. Ta­čiau šie siū­ly­mai taip ir ne­įgy­ven­din­ti.

 

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko nuo­mo­ne, skan­di­na­viš­kas pros­ti­tu­ci­jos spren­di­mo mo­de­lis rei­ka­lau­ja vi­siš­kai pa­keis­ti mū­sų po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės po­žiū­rį į šią pikt­žaiz­dę. Jis pa­žy­mė­jo, kad di­džio­ji dau­gu­ma pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­gų tei­kė­jų tuo už­sii­ma, nes dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių ir są­ly­gų yra pri­vers­ti tai da­ry­ti. „Ly­čių pra­sme pros­ti­tu­ci­ja dau­giau­sia už­sii­ma mo­te­rys. Tai reiš­kia, kad tu­ri keis­tis po­žiū­ris ir į mo­te­rį. Pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­gas per­kan­tys žmo­nės no­ri iš­reikš­ti sa­vo do­mi­na­vi­mą, pa­ten­kin­ti ag­re­si­ją. Kar­tu tai yra pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čio žmo­gaus men­ki­ni­mas“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

 

J.Sa­ba­taus­kas ma­no, kad EP re­zo­liu­ci­ją ver­ta aps­vars­ty­ti Sei­mo TTK. Anot jo, tu­rė­tu­me ar­tė­ti prie at­sa­ko­my­bės pa­nai­ki­ni­mo pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­tiems as­me­nims ir siek­ti už­kirs­ti ke­lią to­kių pa­slau­gų pir­ki­mui. Ar pa­vyks ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­ti šiau­rie­tiš­ką mo­de­lį? Par­la­men­ta­ras lei­do su­pras­ti ma­nan­tis, kad vi­suo­me­nė to­kiems po­ky­čiams dar ne­pa­si­ren­gu­si. „Klau­sia­te, ar vi­suo­me­nė tam pri­bren­du­si? Ma­no klau­si­mas bū­tų ki­toks – kiek mū­sų vi­suo­me­nė su­bren­du­si to­kiam mąs­ty­mui, ku­ris yra Šiau­rės ša­ly­se ne tik šio­je sri­ty­je, bet aps­kri­tai?“ - klau­sė jis.


Roberta Tracevičiūtė


Publikuota 2014 m. kovo 1 d. www.lzinios.lt

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...